مسئولیت اجتماعی مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
1394-11-23
مجله مأموریت+
1394-11-23

مسئولیت اجتماعی مأموریت+

برای اینکه بتوانیم در سایت مأموریت+ قدم هایی کوچک برای برخی کارهای خیر در کشور برداریم و دین خود را به کشورمان و عزیزانی که نیاز به حمایت هایی دارند ادا کنیم بخش مسئولیت اجتماعی مأموریت+ را راه اندازی نمودیم. می دانیم یک یاری رساندن کوچک به برخی  افراد می تواند زندگی آنها را به کُلی تغییر دهد و آنها را به سمت رشد، شکوفایی، موفقیت و خوشبختی هدایت کند. برای مأموریت+ مایه افتخار است که هر کجا می تواند باعث موفقیت دیگران شود و به شعار خود جامعه عمل بپوشاند/ مأموریت ما موفقیت شما است.

منبع:

مأموریت+