حفاظت شده: خانه‌های شکوفایی، خلاقیت، نوآوری و فناوری مأموریت+

حفاظت شده: بخش پنل سرمایه گذاران
1400-09-27
تبدیل روستای اسلامیه به اولین ناحیه نوآوری روستایی از طریق زیرساخت سایت مأموریت+ و اکوسیستم آن
1400-09-27

حفاظت شده: خانه‌های شکوفایی، خلاقیت، نوآوری و فناوری مأموریت+

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: