تغییر مسیر سایت عمومی مأموریت+ به سایت تخصصی مأموریت+

بخش تو قهرمانی
۱۳۹۵-۰۱-۲۵
باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
۱۳۹۵-۰۱-۲۵

تغییر مسیر سایت عمومی مأموریت+ به سایت تخصصی مأموریت+

گامی دیگر در راستای جهانی شدن. سایت مأموریت+ از یک سایت شخصی به یک سایت عمومی و در قالب جدید سایت از سایتی عمومی به سایتی تخصصی تبدیل شد. از این پس تمام مطالب به صورت کاملا تخصصی در بخش های مختلف وب سایت مأموریت قرار می گیرند.