تغییر مسیر سایت عمومی مأموریت+ به سایت تخصصی مأموریت+

بخش تو قهرمانی
1395-01-25
باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
1395-01-25

تغییر مسیر سایت عمومی مأموریت+ به سایت تخصصی مأموریت+

گامی دیگر در راستای جهانی شدن. سایت مأموریت+ از یک سایت شخصی به یک سایت عمومی و در قالب جدید سایت از سایتی عمومی به سایتی تخصصی تبدیل شد. از این پس تمام مطالب به صورت کاملا تخصصی در بخش های مختلف وب سایت مأموریت+ قرار می گیرند.

منبع:

مأموریت+