تغییر مسیر سایت شخصی مأموریت+ به یک سایت عمومی

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
مجله مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳

تغییر مسیر سایت شخصی مأموریت+ به یک سایت عمومی

خوشحالم که این اتفاق افتاد و سایت مأموریت+ از یک سایت شخصی به یک سایت عمومی تغییر مسیر داد. از همان روزهای نخست معلوم بود که مأموریت تا همیشه نمی تواند یک سایت شخصی باقی بماند بلکه جای پیشرفت بسیار زیادی دارد. اگر خدا بخواهد در آینده ای نزدیک از مرحله یک سایت عمومی نیز گذر خواهیم کرد و مأموریت را به یک سایت تخصصی تبدیل خواهیم نمود. به امید آن روز/ محمد کارگر مزرعه ملا