تغییر مسیر سایت شخصی مأموریت+ به یک سایت عمومی

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
1394-11-23
مجله مأموریت+
1394-11-23

تغییر مسیر سایت شخصی مأموریت+ به یک سایت عمومی

خوشحالم که این اتفاق افتاد و سایت مأموریت+ از یک سایت شخصی به یک سایت عمومی تغییر مسیر داد. از همان روزهای نخست معلوم بود که مأموریت+ تا همیشه نمی تواند یک سایت شخصی باقی بماند بلکه جای پیشرفت بسیار زیادی دارد. اگر خدا بخواهد در آینده ای نزدیک از مرحله یک سایت عمومی نیز گذر خواهیم کرد و مأموریت+ را به یک سایت تخصصی تبدیل خواهیم نمود. به امید آن روز/ محمد کارگر مزرعه ملا.