بخش آموزشی و عضویت اعضاء مأموریتی

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
1394-11-23
مجله مأموریت+
1394-11-23

بخش آموزشی و عضویت اعضاء مأموریتی

اساس فعالیت سایت مأموریت+ آموزش است، آموزش‌هایی که بتوانند در زندگی کاربران*مخاطبین و اعضاء* مأموریت+ تحول ایجاد کنند و آنها را در مسیر درست زندگی برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی پایدار و در حال رشد هدایت نمایند. در تلاشیم که این بخش هر چه زودتر آماده شود و در اختیار اعضای مأموریتی قرار بگیرد تا از زندگی خود یک شاهکار بسازند.

منبع:

مأموریت+