بخش آموزشی و عضویت اعضاء مأموریتی

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
مجله مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳

بخش آموزشی و عضویت اعضاء مأموریتی

اساس فعالیت سایت مأموریت+ آموزش است، آموزشی های که بتوانند در زندگی کاربران مأموریت تحول ایجاد کنند و آنها را در مسیر درست زندگی برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی پایدار و در حال رشد هدایت نمایند. در تلاشیم که این بخش هر چه زودتر آماده شود و در اختیار اعضای مأموریتی قرار بگیرد تا از زندگی خود یک شاهکار بسازند.