اتاق فکر مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
مجله مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳

اتاق فکر مأموریت+

سایت مأموریت+ می تواند درهای بسته زیادی را باز کند که خیلی ها در باز کردنشان ناتوان ماندن؛ البته این کار به تنهایی میسر نمی شد بلکه به همفکری نیازمند است. می دانیم که همه فکرها و ایده های ناب به ذهن ما خطور نمی کند، بلکه خیلی ها ممکن است راه حل های بهتری داشته باشند به خاطر همین اتاق فکر مأموریت+ را راه اندازی کردیم تا با همفکری کاربران خوشفکر مأموریت برخی گره های کور را در کشور باز کنیم.