بخش اتاق فکر مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
1394-11-23
مجله مأموریت+
1394-11-23

بخش اتاق فکر مأموریت+

سایت مأموریت+ می تواند درهای بسته‌ی زیادی را باز نماید که بسیاری در باز نمودن آنها ناتوان مانده اند؛ البته این کار به تنهایی میسر نمی شد بلکه به هم‌فکری نیازمند است. می دانیم که همه‌ی فکرها و ایده های ناب به ذهن ما خطور نمی کنند، بلکه خیلی از افراد ممکن است راه حل های بهتری داشته باشند، به همین خاطر اتاق فکر مأموریت+ را راه اندازی نمودیم تا با هم‌فکری کاربران خوش‌فکر مأموریت+*مخاطبین و اعضای مأموریت* برخی از گره های کور را در کشور باز کنیم.

منبع:

مأموریت+