1401-02-23

مزیت رقابتی چه نقشی در موفقیت کسب و کارمان دارد؟

مأموریت ما در زندگی هر چه که باشد برای موفقیت در آن به یک چیز نیاز مبرم داریم و آن مزیت رقابتی است باید به‌گونه‌ای بتوانیم […]
1401-02-16

همه چیز در اختیار توست

زمانی که خودت را از تمام محدودیت های ذهنی رها نمایی دیدگاه نویی به جهان هستی پیدا می کنی، انگار که از پیله رها شده ای […]
1401-02-09

خودت را به چالش بکش

یکی از موضوعات مهم برای رشد و پیشرفت ما در ابعاد مختلف زندگی*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی* به چالش کشیدن خودمان است به چالش کشیدن خودمان […]
1401-02-02

توانستن شرطِ شدن است

از انسان چه کارهایی که بر نمی آید می تواند به اوجِ تمامِ صفاتِ خوب برسد می تواند تا منتهای تاریکی پیش برود می تواند به […]