1401-11-07

روزگار و چگونگی گذراندن آن

با شنیدن اسم روزگار چه چیز به ذهنت می رسد؟ هر کدام از ما تصوری از آن داریم یکی یاد اتفاقات زندگی اش می افتد، یکی […]
1401-10-30

غیرت و نقش مهم آن در زندگی

در وجود انسان چیزی وجود دارد به نام غیرت، وجهه ای از ایستادگی جلوی بدی ها و دفاع از خوبی ها که در زمان هایی خاص […]
1401-10-23

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری

با دنبال نمودن مقالاتی که تا به امروز منتشر شده اند، حتما به این نتیجه رسیده ای که یکی از ویژگی های افراد موفق در زمینه […]
1401-10-16

قهرمان کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

قهرمان های هر کشور مایه ی افتخار و سربلندی برای آن کشور و مردم آن هستند و قهرمان کسی است که در شرایط مختلف و مخصوصا […]