یکی از اعضای مأموریتی شوید

فواید عضویت در مأموریت+:

آموزش های کامل و جامع در خصوص موفقیت در تمام ابعاد زندگی*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی* با متدی ابداعی و خلاقانه در جهت شکوفایی کامل خود.

قرار گرفتن در درست‌ترین مسیر موفقیت، خوشبختی، سعادت و رسیدن به کمال.

پیدا نمودن مأموریت خود در زندگی و انجام آن به صحیح‌ترین شکل ممکن.

رسیدن به خواسته ها*اهداف، رویاها و آرزوها*.

فرد خلاق و نوآوری شدن.

رسیدن به سلامت فکری، روحی و جسمی.

رسیدن به موفقیت و خوشبختی پایدار و در حال رشد.

مأموریتی ها چه افرای هستند؟

دانا و خردمند هستند.

در حال انجام مأموریت خود در زندگی می باشند.

انسان های مفید، تأثیرگذار و ارزشمندی هستند.

در جایگاه درست خود در اجتماع قرار دارند.

در ابعاد مختلف زندگی*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی* خود فرد موفقی هستند.

افراد خلاق و نوآوری هستند.

در سلامت فکری، روحی و جسمی هستند.

در مسیر صحیح موفقیت، خوشبختی و سعادت و کمال قرار دارند.

عضویت

منبع:

مأموریت+