گفته هایی از قرآن

holy-quran

همانطور که در بخش معرفی کتاب ها گفتم: هر چند در تمام آیه ها، سوره ها، جملات و داستان های قرآن پندهایی نهفته است، اما من برخی از مهم ترین آنها را در برگه هایی می نوشتم تا در زمان فراغت بتوانم آنها را برای خود مرور کنم. چند نمونه از آنها را برایتان در زیر نوشته ام تا با مطالعه آنها آگاهی بهتر و بیشتری نسبت به خداوند و دنیایی که در آن زندگی می کنیم پیدا کنید:

و وفا کنید به عهد من تا به عهد شما وفا کنم و از “شکستن پیمان” من بر حذر باشید/ بقره- خلاصه آیه ۴۰

از خدا به صبر و نماز یاری خواهید که کار دشوار است مگر بر خداپرستان/ بقره- ۴۵

ای اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنید و به ذکر خدا و نماز توسل جوئید که خدا یاور صابران است/ بقره- ۱۵۳

کفار هم کر و گنگ و کورند زیرا عقل خود را کار نمی بندند/ بقره- خلاصه آیه ۱۷۱

و خدا به هر که خواهد روزی بی حساب بخشد/ بقره- خلاصه آیه ۲۱۲

هیچ کس را تکلیف جز به اندازه طاقت نکنند/ بقره- خلاصه آیه ۲۳۳

و روزی می دهی هر که را خواهی بدون حساب/ آل عمران- خلاصه آیه ۲۷

و همیشه باید اهل ایمان به خدا توکل کنند/ آل عمران- خلاصه آیه ۱۲۲

هیچ کس جز به فرمان خدا نخواهد مرد که اجل هر کس در لوح به وقت معین ثیت است و هر که برای یافتن متاع دنیا کوشش کند از دنیا بهره مندش کنیم و هر که برای ثواب ابدی آخرت سعی نماید از آخرت برخوردارش گردانیم و البته خداوند سپاسگذاران را جزای نیک خواهد داد/ آل عمران- ۱۴۵

و البته گمان نکنید آنانکه به راه کفر رفتند که مهلت دادن ما ایشان را به حال آنها بهتر خواهد بود بلکه مهلت می دهیم برای امتحان تا بر سرکشی و طغیان خود بیفزایند و آنان را عذابی رسد که با آن سخت خوار و ذلیل شوند/ آل عمران- ۱۷۸

هر آینه شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد و بر شما از زخم زبان آنها که پیش از شما کتاب آسمانی به آنها نازل شد آزار بسیار خواهد رسید و اگر صبر پیشه کرده و پرهیزکار شوید “البته ظفر یابید” که ثبات و تقوا “سبب نیرومندی” و قوت اراده در کارهاست/ آل عمران- ۱۸۶

ای اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید و مراقب کار دشمن بوده و خدا ترس باشید، باشد که فیروز و رستگار گردید/ آل عمران- ۲۰۰

چنانچه از گناهان بزرگ که شما را از آن نهی کرده اند دوری گزینید ” گناهان کبیره”  ما از گناهان دیگر شما درگذریم و شما را “در دو عالم” به مقامی بلند و نیکو برسانیم/ نساء- ۳۱

هر چه خواهید از فضل خدا درخواست کنید نه از خلق “تا به شما عطا شود” که خدا به همه چیز دانا است/ نساء- خلاصه آیه ۳۲

در حق همه نیکی و مهربانی کنید که خدا مردم خودپسند را دوست ندارد/ نساء- خلاصه آیه ۳۶

که نماز برای اهل ایمان حکمی واجب و لازم است/ نساء- خلاصه آیه ۱۰۳

پس از خدا بترسید که خدا به نیات و اندیشه های درونی شما آگاه است/ مائده- خلاصه آیه ۷

ای اهل ایمان شما ایمان خود را محکم نگاه دارید که اگر همه عالم گمراه شوند شما به راه هدایت باشید زیانی از آنها به شما نخواهد رسید/ مائده- خلاصه آیه ۱۰۵

که خدا البته با اهل ایمان است/ انفال- خلاصه آیه ۱۹

“حکم ازلی خدا” این است که خدا نعمتی که به قومی عطا کرده تغییر نمی دهد تا وقتی که آن قوم حال خود را تغییر دهند که خدا شنوا و داناست/ انفال- ۵۳

چنین می پندارید که شما را بدون آزمایش به حال خود رها می کنند، در صورتی که هنوز خدا در مقام طاعت و مجاهده معلوم نگردانیده که از شما مدعیان ایمان چه کسی به حقیقت مومن است که جز خدا و رسول و مومنان را هرگز دوست خود و همراز خویش نخواهد گزید و خدا از همه کردار شما آگاه است/ توبه- ۱۶

ما  هرگاه بر آدمی بعد از آنکه او را رنجی و زیانی رسید رحمتی فرستیم/ یونس- خلاصه آیه ۲۱

از رحمت خدا نومید مباشید که هرگز جز کافران هیچ کس از رحمت خدا نا امید نیست/ یوسف- خلاصه آیه ۸۷

حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند/ رعد- خلاصه آیه ۱۱

اگر شکر نعمت به جای آرید بر نعمت شما می افزائیم و اگر کفران کنید به عذاب شدید گرفتار می کنیم/ ابراهیم- خلاصه آیه ۷

احوال گذشتگان برای خردمندان بسیار مایه عبرت و هدایت است/ طه- خلاصه آیه ۱۲۸

و هرگز به تکبر و ناز از مردم رخ متاب و در زمین با غرور و تکبر قدم بر مدار که خدا هرگز مردم متکبر خودستا را دوست نمی دارد/ لقمان- ۱۸

هیچکس نمی داند که پاداش نیکوکاریش چه نعمت ها و لذت های بی نهایت که روشنی بخش “دل و” دیده است در عالم غیب بر او ذخیره شده است/ سجده- ۱۷

شیطان سخت شما را دشمن است شما هم او را دشمن دارید او حزب و سپاهش را برای اغوای شما مهیا ساخته تا همه را اهل دوزخ گرداند/ فاطر- ۶

خدا کاملا به اسرار غیب آسمان ها و زمین داناست و به افکار و اندیشه دل ها هم آگاه است/ فاطر- ۳۸

و خدای شما فرمود که مرا با “خلوص دل” بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم/ غافر- خلاصه آیه ۶۰

ای اهل ایمان شما اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری کند و ثابت قدم گرداند/ محمد- ۷

سوگند بموقع نزول ستارگان/ و این قسم اگر بدانید بسیار سوگند بزرگی است/ که این قرآن بسیار گرامیست/ در لوح محفوظ سر حق/ که جز دست پاکان بدان نرسد/ تنزیلی از پروردگار عالم است/ واقعه- آیه ۷۵ تا ۸۰

خدا مقام اهل ایمان و دانشمندان عالم را رفیع می گرداند و خدا به هرچه کنید آگاه است/ مجادله- خلاصه آیه ۱۱

شیطان بر آنان سخت احاطه کرده که فکر و ذکر خدا را به کلی از یادشان برد آنان حزب شیطانند الا ای اهل ایمان بدانید که حزب شیطان به حقیقت زیانکاران عالمند/ آنان که با خدا و رسول عناد و مخالفت می کنند آنها در میان خلق ذلیل ترین مردمند/ خدا نگاشته و حتم گردانیده که البته من و رسولانم غالب شویم که خدا بی حد قوی و مقتدر است/ مجادله- آیه ۱۹ تا ۲۱

الا ای اهل ایمان مبادا هرگز مال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل سازند و کسانی که به امور دنیا از یاد خدا غافل شوند آنها به حقیقت زیانکاران عالمند/ منافقون- ۹

او آنچه که در آسمان ها و زمین است و آنچه را که شما پنهان و آشکار کنید همه را می داند و خدا به اسرار دل های خلق آگاه است/ تغابن- ۴

تو کیفر منکران قرآن را به من واگذار که ما آنها را از آنجا که نفهمند به عذاب درافکنیم/ قلم- ۴۴

و هر که متقی و خدا ترس باشد خدا “مشکلات” کار او را “در دو عالم” آسان می گرداند/ این “احکام” فرمان خداست که بر شما نازل کرده و هرکه از خدا بترسد خدا گناهانش بپوشد و او را پاداش بزرگ “بهشت ابد” عطا کند/ طلاق- خلاصه آیه ۴ و ۵

که خدا هیچ کس را جز آنچه توانائی داده تکلیف نمی کند و خدا به زودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد/ طلاق- خلاصه آیه ۷

و به تلاوت آیات قرآن با توجه کامل مشغول باش/ مزمل- خلاصه آیه ۴

قرآن محققا همه پند و اندرز است تا هر که خواهد متذکر حق شود/ مدثر- خلاصه آیه ۵۴ و ۵۵

با عجله زبان به قرائت قرآن مگشای/ قیامه- ۱۶

ما برای کیفر کافران غل و زنجیرها و آتش سوزان مهیا ساخته ایم/ و نیکوکاران عالم در بهشت از شرابی نوشند که طبعش کافور است/ انسان- آیه ۴ و ۵

و…

یادمان باشد که: دین اسلام از ما انسان هایی حاضر در صحنه می سازند، نه انسان هایی حاضر در حاشیه/ محمد کارگر مزرعه ملا

منبع:

مأموریت+