کدام عده؟

عده‌ای در بهشتِ برین؛ عده‌ای در اسفل السافلین

عده‌ای با خدای رحیم؛ عده‌ای با شیطانِ رجیم

عده‌ای بی‌خیالِ آخرت؛ عده‌ای در خیالِ عاقبت

عده‌ای سطح را نگاه می‌کنند و بس؛ عده‌ای به عُمق می‌روند و می‌رسند به جرس

عده‌ای در تشخیص حق می‌روند همچو باد؛ عده‌ای در فکرهای مسموم شده‌اند کیش و مات

عده‌ای همچو شیر شجاع و بی‌باکند؛ عده‌ای همچو لاک پشت سر در لاکند

عده‌ای در خیالِ وصلِ یارِ بی‌مثال مانند؛ عده‌ای در زمین در حصار مانند

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۴/۲۸

– – –

پینوشت:

مرا در منزلِ جانان چه اَمنِ عیش چون هر دَم؛ جَرَس فریاد می‌دارد که بَربندید مَحمِل‌ها/ حافظ

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش؛ وه که بس بی‌خبر از غلغلِ چندین جرسی/ حافظ

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر