تو به خود کرده‌ی خود پابندی

این دام‌ها چیست که به خود می‌بندی!؟

غرض از بودنِ تو بر روی زمین پرواز است

آخر از چیست که دل به اهلِ فنا می‌بندی؟

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

– – –

پینوشت:

برون آی از حجابِ تن، بپر بر ساحتِ گلشن؛ کنی تا چند از روزن، نظر بر طرف گلشنها

تو سیمرغِ همایونی که عالم زیرِ پر داری؛ چسان با این شکوه و فر گزیدی کنجِ گلخنها/ ملا هادی سبزواری

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر