وَهُوَ مَعَکُمْ

تو از هر در که بستی، دری را باز کردی

مرا شرمنده کردی، مرا شرمنده کردی

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۸/۵/۳۰

– – –

پینوشت:

وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنْتُمْو او با شماست هر کجا که باشید/ حدید- ۴

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر