ولادت امام علی (ع) و روز پدر مبارک

منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی/ مفروش خویش ارزان که تو بس گران بهایی

به عصا شکاف دریا که تو موسی زمانی/ بدران قبای مه را که ز نور مصطفایی

بشکن سبوی خوبان که تو یوسف جمالی/ چو مسیح دم روان کن که تو نیز از آن هوایی

به صف اندرآی تنها که سفندیار وقتی/ در خیبر است برکن که علی مرتضایی

بستان ز دیو خاتم که تویی به جان سلیمان/ بشکن سپاه اختر که تو آفتاب رایی

چو خلیل رو در آتش که تو خالصی و دلخوش/ چو خضر خور آب حیوان که تو جوهر بقایی

بسکل ز بیاصولان مشنو فریب غولان/ که تو از شریف اصلی که تو از بلند جایی

تو به روح بیزوالی ز درونه باجمالی/ تو از آن ذوالجلالی تو ز پرتو خدایی

تو هنوز ناپدیدی ز جمال خود چه دیدی/ سحری چو آفتابی ز درون خود برآیی

تو چنین نهان دریغی که مهی به زیر میغی/ بدران تو میغ تن را که مهی و خوش لقایی

چو تو لعل کان ندارد چو تو جان جهان ندارد/ که جهان کاهش است این و تو جان جان فزایی

تو چو تیغ ذوالفقاری تن تو غلاف چوبین/ اگر این غلاف بشکست تو شکسته دل چرایی

تو چو باز پای بسته تن تو چو کنده بر پا/ تو به چنگ خویش باید که گره ز پا گشایی

چه خوش است زر خالص چو به آتش اندرآید/ چو کند درون آتش هنر و گهرنمایی

مگریز ای برادر تو ز شعلههای آذر/ ز برای امتحان را چه شود اگر درآیی

به خدا تو را نسوزد رخ تو چو زر فروزد/ که خلیل زادهای تو ز قدیم آشنایی

تو ز خاک سر برآور که درخت سربلندی/ تو بپر به قاف قربت که شریف تر همایی

ز غلاف خود برون آ که تو تیغ آبداری/ ز کمین کان برون آ که تو نقد بس روایی

شکری شکرفشان کن که تو قند نوشقندی/ بنواز نای دولت که عظیم خوش نوایی

مولانادیوان شمس

روابط عمومی مأموریت+