وقت اضافه

مثلِ بازیِ مهمی که مساوی گذشت

شاید این چند صبا وقتِ اضافه باشد

چه کسی پیروز است!؟

چه کسی بازنده!؟

چه کسی بیدار است!؟

چه کسی در خواب است!؟

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۸/۳/۱۲

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر