واعظ درونی

هنگامی که خداوند اراده کند به بنده‌اش خیری برساند برای او واعظ درونی قرار می‌دهد/ رسول خدا(ص)

آگاه باشید آن کس که به خویش کمک نکند و واعظ و مانعی از درون جانش برای او فراهم نگردد از دیگران واعظ و مانعی نخواهد یافت/ امام علی(ع)

کسی که برای او واعظ و اندرزدهی از درون نباشد *که او را از کارهای زشت باز دارد* هرگز برای چنین شخصی ‌پند دادن و نصحیت کردن از خارج سودمند نخواهد افتاد و گفتار دیگران درباره ی او مؤثر واقع نخواهد شد/ امام علی(ع)

اى فرزند آدم, تا زمانى که واعظى از درون دارى و به حسابرسى *اعمالِ خود* اهتمام مى ورزى و ترس *از خدا و کیفر الهى* جامه زیرین تو باشد و پرهیز بالاپوشت، پیوسته در خیر و صلاح خواهى بود- اى فرزند آدم، تا آن زمانى که در درون خود واعظ و نصیحت کننده اى دلسوز داشته باشى و در تمام امور بررسى و محاسبه کارهایت را اهمیّت دهى و در تمام حالات از عذاب الهى ترس و خوف داشته باشى در خیر و سعادت خواهى بود/ امام سجاد(ع)

کسى که واعظى درونى نداشته باشد موعظه هاى مردم هرگز به او سودی نمى رساند/ امام باقر(ع)

کسی که خداوند برای او واعظی درونی قرار ندهد موعظه های مردم هرگز در او سودمند نمی افتد/ امام باقر(ع)

کسی که از درون خود واعظ و پند دهنده ای نداشته باشد اندرزهای دیگران چندان سودی به او نمی رساند/ امام جواد(ع)

توضیح بیشتر: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵