همنشینِ به تو را بهتر کند

زرّ عقلت را پُر از گوهر کند

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۲/۴

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر