نه از عشق المثنی نمی‌گیرند

بازدارم از خطا

از دویدن‌های بیجا

در پیِ سرابِ جهان در این دنیا

ذوق و وجد و حیرتم را باز کن

خودم را با خودت دمساز کن

دوختنِ من به زمین!؟، نه این پیوند نمی‌گیرد

بودن در کنار تو خوش است، نه، از عشق المثنی نمی‌گیرند

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۸/۱۸

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر