مَحرمِ اَسرار

گویا که تویی مَحرمِ اَسرارِ دلِ زار

گویا که تویی آرامشِ این دلِ بیمار

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۸/۱۷

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر