موضوع درس امروز مأموریت

IMG_20160524_065104

درس هایی که در زمان تحصیل آنها را یاد می گیریم جای خود دارند، اما در مدرسه‌ی زندگی در سر کلاس هر دقیقه، هر ساعت، هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال درس های مختلفی برای آموختن وجود دارد که اگر آنها را یاد بگیریم زندگی ما را پُربارتر می کنند و در مسیر زندگی راهنمای راه ما می شوند برای رسیدن به هر آنچه آرزویشان را داریم. همه‌ی ما در مدرسه‌ی زندگی هر روز درس های مختلفی را یاد می گیریم تا از آنها در بهبود زندگی‌مان استفاده کنیم. تا هم اکنون هم اگر به گذشته نگاه بیندازیم می بینیم درس های مختلفی را یاد گرفته ایم که در روند رو به رشد زندگی ما تأثیرگذار بوده اند. کسانی که از مدرسه‌ی زندگی درس نمی گیرند و به قول معروف خودشان را به خواب زده اند، با بدبیاری های مختلفی رو به رو می شوند و شکایت می کنند که چرا هر چه بدبیاری است برای من می آید؟، چرا پیشرفتی ندارم؟، چرا زندگی روی خوشش را به من نشان نمی دهد؟ و…

روزی در اتوبوس، مسیر یزد به تهران، استادی در کنارم نشسته بود، با هم، هم صحبت شدیم و او کوله بار تجربیاتش را برایم باز کرد. در ساعت های آخر رسیدن به مقصد برایم تعریف کرد: “محمد، وقتی به زندگی که در این ۵۷ سال پشت سر گذاشته ام نگاه می کنیم می بینم انگار همیشه در یک مدرسه بودم و در حال آموختن. از یک کودک که برای راه رفتن بارها زمین می خورد اما دوباره بر می خیزد تا راه رفتن را یاد بگیرد، از یک گیاه که فقط به فکر رویش است، از خورشید که نور و گرمای خود را بی منت به همه می بخشد، از رود که همیشه جریان دارد تا به دریا برسد و هزاران درس دیگر که باید آنها را با چشم دل دید و آنها را در زندگی خود به کار گرفت”. پرسیدم: “مهم ترین درس در این ۵۷ سال از نظر شما چه بود؟”، او گفت: “بدانی در این دنیا چه کاره ای، در چه مسیری در حال حرکتی و مقصدت کجاست؟”. گفتم: “منظورتان همان پیدا کردن مأموریت مان در زندگی است؟”، گفت: “بله. دقیقا، اگر بدانیم مأموریت مان چیست و در مسیر درستی حرکت کنیم زندگی‌مان خیلی پُر معنی می شود”.

پس از آن سفر من نیز یک بار دیگر درس آن روز از زندگی را با خود تکرار کردم و چه درس مهمی است که بدانیم مأموریت مان در زندگی چیست و در چه مسیری برای رسیدن به آن در حال تلاش هستیم؟/ محمد کارگر مزرعه ملا.

منبع:

سایت مأموریت+