مصراع ها

خوشم با صدای تو درمونِ من

۱۳۹۶/۷/۲۱

 

از عشقِ تو در تاب وتبم تاب و تبِ من

۱۳۹۶/۹/۱۶

 

می شود آیا که با همنشینانِ سُفره ی عشقت هم کاسه شوم؟

۱۳۹۷/۱/۱۰

 

من چه کنم که درد من چاره کنی به هر طریق؟

۱۳۹۷/۲/۲

 

ماهِ من در هر کجا بینم تو را

۱۳۹۷/۸/۱۹

 

کجایی ای تو آنکه بودنت را آرزومندم؟

۱۳۹۷/۱۲/۵

 

به وعده های تو دل خوشم ای مایه ی آرامشم

۱۳۹۸/۲/۱۷

 

دوست دارم به تو دلبسته و پابند باشم

۱۳۹۸/۳/۱۴

 

من در این قحطِ وفا باز به تو پابندم

۱۳۹۸/۳/۱۵

 

از هر دست دهی آن دست بگیرد دستت

۱۳۹۸/۵/۳

 

تو یه نوری که در آغوشِ دلم افتادست

۱۳۹۸/۷/۷

 

تو آخرین سنگری برای این بی‌پناه

۱۳۹۸/۸/۵

 

حافظ به دست رسیدی و تمام شد غم ها

۱۳۹۸/۱۱/۱

 

کجا بگردم دنبالِ فهمیده ها!؟

۱۳۹۸/۱۱/۲۵

 

نه که از یاد روی یادِ تو با ماست هنوز

۱۳۹۸/۱۲/۳

 

گُم شده ام آینه و ستاره هاست

۱۳۹۸/۱۲/۱۵

 

دلها به نامت روشنند

۱۳۹۹/۱/۱۵

 

هر چه حق گوید همان گویم به خلق

۱۳۹۹/۲/۷

 

الحق که تویی یارِ دلِ ما

۱۳۹۹/۴/۲۷

 

وه که دلشادم که شادی را به ما دادی نشان

۱۳۹۹/۷/۱۶

 

آنچه خیر است را به ما یاری رسان

۱۳۹۹/۷/۱۸

 

نه به آن آتشِ عشقت، نه به این خاموشی

۱۳۹۹/۷/۱۹

 

آرامِ دلم تویی و جانم همه توست

۱۳۹۹/۷/۲۰

 

ریشه در یادِ تو دارد دلِ سودا زده ام

۱۳۹۹/۹/۱۷

 

بند بندم در جهت های تو می خواند سرود

۱۳۹۹/۱۱/۷

 

چه خوش است باز با تو به سفر روم دوباره

۱۳۹۹/۱۱/۲۲

 

صبح برخیزم و دستارِ تو بر سر بندم

۱۴۰۰/۱/۱۰

 

گُل و گلزار تویی من چه کسم! خار و خسی

۱۴۰۰/۱/۱۲

 

آتشِ عشق است در ما شعله‌ور

۱۴۰۰/۱/۱۴

 

هَلَه ای پناه مستان نظری به حال ما کن

۱۴۰۰/۲/۳۱

 

به کمالِ نکته سنجی همه آیه ها بخواندم

۱۴۰۰/۶/۱۹

 

اگه بارونیه باز جهانم با تو زیباست

۱۴۰۰/۸/۲۱

 

به چه کس بگویم از تو که تو در دلم نهانی

۱۴۰۰/۸/۲۹

 

درمانِ دردِ دلِ بی قرارم

۱۴۰۰/۸/۲۹

 

در دلم مانده ای ای ماندنی ترین

۱۴۰۱/۱/۱۲

 

شادباشی باشد از یارِ عزیز

۱۴۰۱/۳/۵

 

در اوجِ تنهایی، تنهایِ تنهایی

۱۴۰۱/۳/۲۷

 

خود به دامانِ تو آوردیم پناه

۱۴۰۱/۴/۱۸

 

به درمانمان آمدی ای علی(ع)

۱۴۰۱/۴/۲۷

 

چه می گفت آن پیرِ خرد با پسرِ خویش!؟

۱۴۰۱/۵/۲۰

 

هر که هستی هرچه هستی در رهِ عشق باشو بس

۱۴۰۱/۵/۳۱

 

صبر را بر قامتِ ما دوختند

۱۴۰۱/۵/۳۱