مسئولیت اجتماعی چیست؟

Portrait of a boy with the map of the world painted on his face, detail on Europe.

تعریف مسئولیت اجتماعی:

مسئولیت اجتماعی فردی و یا سازمانی فعالیت‌هایی است که پیش برنده‌ی منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع فرد، سازمان، کسب و کار و آن چیزی است که قانون لازم می‌دارد. مسئولیت اجتماعی با ورود خود, یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می‌کند که براساس آن, افراد، سازمان ها و کسب و کارهای مختلف به فعالیت‌هایی اقدام می‌کنند که وضع جامعه را بهتر می کنند.