مسئولیت اجتماعی چیست؟

Portrait of a boy with the map of the world painted on his face, detail on Europe.

تعریف مسئولیت اجتماعی:

مسئولیت اجتماعی سازمان فعالیتهایی است که پیش‌برنده‌ی منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون لازم میدارد. مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه میکند که براساس آن، سازمان ها، شرکتها و کسب و کارهای مختلف به فعالیتهایی اقدام میکنند که وضع جامعه را بهتر می کند.