ما دیوانه‌ایم

دیوانه شو در این محفل عاقلان راه ندهند

راه پویانِ ره بی‌خطر را در آن منزل جا ندهند

دیوانه شو بگذار بگویند که دیوانه‌ای

عاقلان چه دانند که تو بر دورِ آن شمع همچو پروانه‌ای

پروانه‌وار بگردی به دورِ آن شمع

فریاد برآورند: “که تو دیوانه‌ای”

بُگذار بگویند که ما دیوانه‌ایم

بهای بودن با یارمان این گفته است:

“آری ما دیوانه‌ایم، دیوانه‌ایم”

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

– – –

پینوشت:

دوش کز هجرِ تو دلْ حٰالتِ ظلمتکده داشت‏؛ ‏یادِ تو شمعِ فروزندهی آن محفِل بود‏

‏‏دوستان می زده و مَست و ز هوش افتاده‏؛ ‏بی نصیب آنکه در این جَمع چو من عاقِل بود‏/ امام خمینی(ره)

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر