سایه‌ی وصل

امید که سایه‌ی وصلِ تو بر سرم افتد

امید که هرچه رنگِ تعلق است از سرم افتد

امید که با بودنِ تو در کنار “من”

“من” به کنار رود و از سرم افتد

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۷/۱۲

– – –

پینوشت:

بدو گفتم دهی کی کامِ اَسرار؛ بگفتا آن زمان کز خود برستی/ ملا هادی سبزواری

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر