ساعتِ دلتنگیِ ما، دو و ده دقیقه‌ی صبح

برخیز که وقتِ شراب رسیده است

چند ساعتی دل از دوریِ یار عذاب کشیده است

خواب از خیالِ خُمار بردار باز

که ساعتِ شیداییِ ما فرا رسیده است

نگفته است واجب ولی گفته است بنوش

کاین شرابِ کهنه ز بالا رسیده است

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۸/۱۹

– – –

پینوشت:

غنیمتی شِمُر ای شمع وصلِ پروانه؛ که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند/ حافظ

برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم؛ زان پیش که از زمانه تابی بخوریم

کاین چرخِ ستیزه‌روی ناگه روزی؛ چندان ندهد زمان که آبی بخوریم/ خیام

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر