زوجی قهرمان

مأموریت+: به راستی موفقیت چه تعریفی دارد؟ برای برخی موفقیت به معنای کمک به دیگران است، آنها اهل هر کجا که باشند به چیزی بیش از زندگی فقط مختص به خود فکر می کنند. دغدغه ی آنها کمک به محرومان و نیازمندان است. کسانی که قید یک زندگی خوب را می زنند به دورترین نقاط کشور می روند و انسانیت را به نمایش می گذارند. آنها قهرمان هایی هستند که در زندگی خود به دنبال رفع نیاز دیگران هستند، آن هم نه با انجام کارهای سخت، بلکه در کاری که در آن تخصص دارند و مأموریت آنها در زندگی انجام آن کار است.

قهرمان های این بار ما که زوج موفقی می باشند قید زرق و برق و زندگی در پایتخت را زدند و ۱۸۰۰ کیلومتر از آن دور شدند تا مرهمی بر دردهای مردمی محروم باشند. به همراه هم با آنها آشنا می شویم

مأموریت+: چه چیز با ارزش تر از اینکه به نیازمندان و محرومان کمک شود!؟، چقدر این کار ارزشمند است و انسان چقدر می تواند بزرگ باشد که یک زندگی خوب را رها کند و به یاری نیازمندان برود و دست آنها را بگیرد و خود را وقف آنها نماید. علی ذبیحیان و مانا الیاسی نشان دادند که می توان و ما به آنها می گوییم “شما واقعا قهرمانید”.

منبع:

خبر بیست و سی

گردآوری، تکمیل و تنظیم:

سایت مأموریت+.

بازگشت به صفحه ی تو قهرمانی