عاشقِ پیرِ خراباتیِ فرزانهِ که در غمِ تو می‌سوزد

عیبِ آن رندِ خراباتیِ خرقهِ سوز است*منظور حافظ*

که به ما راه نشان دادست و کشیدست ما را

که در آن راه نه آن شیخِ ریا آلودست

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

– – –

پینوشت:

برگیر جام و جامهی زهد و ریا درآر؛ محراب را به شیخِ ریاکار واگذار/ امام خمینی(ره)

مشربِ رندی کجا مرتبهی زهد کو؛ طعنِ برندان مزن زاهدِ خودبین خموش/ ملا هادی سبزواری

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر