دیده‌ی بینا

دلِ دریا آبی

دلِ آسمان هم آبی

آیا دلِ ما هم دریایی‌ست یا که همچون آسمان آبی؟

پشتِ این رنگ‌های آبی عُمقیست

که زده نقش‌بندِ جهان به آنها رنگِ آبی

آنچه اصل است پیدا نیست!

یا که پیداست و دیده‌ی ما بینا نیست!؟

نور را دریابیم تا که یک‌رنگ شویم

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۸/۲۰

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر