دوباره شعر می آید

قلم در دست می گیرم

دوباره شعر می آید

حروفی درهم و برهم

به معنی دست می یابد

نه خود می دانم چه می گویم

نه در سر قافیه جاری ست

به جوشش همچو یک چشمه

که در چشم همچو بیداری ست

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر