دربندِ حافظ

رسی به درگاهِ اهلِ قبول؛ اگر باشی چو ما دربندِ حافظ

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۸/۱۰

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر