خوانش شعر

در این بخش برخی از شعرهایی که برای خود فی البداهه می خوانم قرار می گیرند. به این معنی که شاید برای شما هم پیش آمده باشد یک مرتبه شعری از یک شاعر در ذهن مرور می شود و آن را برای خود می خوانیم!، برای خودم هم پیش می آید و شعرها گاهی ریتم و آهنگ جالبی به خود می گیرند- ۱۴۰۱/۷/۲۸.

 

 

 

 


۱