حکایت او

اندر دلِ ما حکایتِ او باشد

اندر سرِ ما جمالِ او رو باشد

عمریست که دل و سر شب و روز

عمریست که ما را به تکاپو باشد

تاریخ نگارش شعر: ۱۴۰۰/۳/۱۱

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر