حافظِ راز

چشمِ بارانیِ من حاصلِ حافظ بازیست*اشک من به خاطر خواندن شعرهای حافظ است که همیشگی است*

اما دلم به شدت از این اوضاع راضیست*گلایهای نیست*

نفسِ بی حاصل*دعوت به خواب و دوری از خدا* و اکسیرِ مرادِ شبِ تار*نمازِ شب*

خادمِ میکده*حافظ* و شاهدِ بازی*شاهدِ ماجرا* قاضیست*خدا*

تا ابد روضه‌ی رضوان به دلم خواهم خواند*اشعارِ حافظ*

ترکِ کندوی عسل*دیوان حافظ* و اکسیر اعظم*ایمانِ عمیق، نمازِ شب* آخرِ بی فرجامیست

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۵/۱۸

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر