جملات تأثیرگذار از بزرگان

*ای رسول* تو هم بندگان مرا*به لطف و رحمت من* بشارت ده. آن بندگانی که سخن بشنوند و به نیکوتر آن عمل کنند، آنان هستند که خدا آنها را*به لطف خاص خود* هدایت فرموده و هم آنان به حقیقت خردمندان عالمند/ زمر- ۱۷ و ۱۸

1

2

%db%8c%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%84%d9%81%da%af%d8%a7%d9%86%da%af-%da%af%d9%88%d8%aa%d9%87%d8%8c-%d8%b9%d8%b2%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%8c-%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1

%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%b4

%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%b3%d8%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%8c-%d9%85

%d8%ac%db%8c%d9%85%d8%b2-%d8%a2%d9%84%d9%86%d8%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa

%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%8c%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%87%d8%af%d9%81%d8%8c-%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa

%d8%a8%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%aa%d8%b3%d8%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%8c-%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa

%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%8c%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa%d8%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85

%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%84%d8%8c-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%d8%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%d8%8c-%d9%85%d8%a3

منبع:

مأموریت+

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *