باده خور

غمِ آن باده خورِ مست به خیر*منظور حافظ*

که همه خرقه‌ی زهد و ریا پارهِ کردِ بود

ما را پس از گُذر از میخانه‌ها

بر درِ خانه‌ی آن یارِ بی‌مثال انداخته بود

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

– – –

پینوشت:

جانم بگیر و جامِ می از دستِ من مگیر؛ ای مدعی, هر آنچه دهی, نام ده مرا/ مقام معظم رهبری

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر