باده‌ی ناب

مست از آن باده‌ی نابم که به من نوشاندی

شیخِ آفت زده را باز به من شوراندی

او کجا و حالِ این مستیِ بی باده کجا

کعبه‌ی خاکی و او، کعبه‌ی دل را چه صفا؟

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

– – –

پینوشت:

آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانینما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است/ امام خمینی(ره)

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر