ای که اصلِ ما شدی در فرعِ فرع

بعضی‌ها وصلند به اصل؛ بعضی‌ها وصلند به فرع

به چه وصلم!، اصل یا که فرع؟؛ ای که اصلِ ما شدی در فرعِ فرع

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۸/۴

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر