اَسرارِ عشق

نازمت حکیم سبزواری

که سرسبزی و در دل باغ داری

برابر با دلی با دل قرینی

کلیدِ قفلِ این اَسرار داری

میانِ انجمن حرف است و غوغا

تو از گفتن اَسرارِ می پروا نداری

تو با ظاهر پرستان در ستیزی

سخن‌هایت شود چون رود جاری

شنیدم در دلم نجوایت ای دوست:

“محمد تو بکن خود رازداری

مکن اَسرارِ عشق را بیشتر فاش

که بد دل می‌شود در چشمش چو خاری”

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

– – –

پینوشت:

گر درِ میکده را پیر به عُشّاق گشود؛ پس از آن آرزوی فتح و ظفر باید کرد/ امام خمینی(ره)

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر