اهلِ راز

اهلِ دل باش تا اهلِ راز شوی

خزانه‌دارِ گنجِ بی ‌پایان شوی

مگُذار که چون عنکبوت در ذهنِ تو تار بتنند

که در بندِ این و آنِ زمین شوی

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۷/۳

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر