روحی دمید در جسم، عشقی گذاشت در دل

کز عرش و آسمانش سجده نمودند به آدم

من خاک و روح و عشقم

بالای عرش اعظم

اینجا زمین چه کارم!؟

آه از فراغِ یارم

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۲/۸

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر