آزادی؟ آگاهی!

در ویدیوی زیر بعد از صحبت های بشردوستانه، دختران محجوب و آگاه کشور همسایه, افغانستان, حرف هایی برای گفتن دارند چون نتیجه ی خدماتی که کشورهای دیگر به آنها داشته اند را دیده اند و در این موزیک ویدیو حرف های مهمی زده اند.

بازگشت به صفحه ی دنیای پوشش، مُد و حجاب