وقت طلاست

۱۳۹۹-۰۳-۰۹

طلای زمان

در آخرین سال های قرنِ حاضر هستیم، یعنی در سال ۱۳۹۹ امسال و سال دیگر که تمام شود یک قرن را پشت سر گذاشته ایم و […]