نگرش ها و باورها

۱۳۹۸-۰۹-۰۸

آینه ها

به آینه نگاه کن خودت را ببین دیگر بزرگ شده ای دیگر آن انسان سابق نیستی که قدیم ها بودی دیگر می دانی آنکه باید در […]