در صحنه ی زندگی تماشاچی نباش

۱۳۹۸-۰۲-۰۲

در صحنه ی زندگی تماشاچی نباش

در صحنه ی زندگی تماشاچی نباش بلکه تأثیرگذار باش تأثیرگذار بودن کار غیر ممکنی نیست: “خودت را بشناس استعدادها، اهداف، رویاها و آرزوهایت را بشناس آنها […]