مسئولیت اجتماعی چیست؟

Portrait of a boy with the map of the world painted on his face, detail on Europe.

تعریف مسئولیت اجتماعی:

مسئولیت اجتماعی سازمان فعالیتهایی است که پیش برنده منفعت اجتماعی بوده  و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون لازم میدارد. مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه میکند که براساس آن، شرکتها به فعالیتهایی اقدام میکنند که وضع جامعه را بهتر می کند.